Профил на купувача

27.02.2018

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Отваряне на ценовото предложение на участника ще се извърши на 02.03.2018 г. от 09,00 ч. в учителската […]
05.02.2018

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЦСОП „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ ГР. СОФИЯ ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ИМ ТРАНСПОРТИРАНЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ“ Решение за откриване на […]
07.09.2017

Обява за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София“

Протокол Протокол от работата на комисията по избор на изпълнител с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър […]