Профил на купувача

16.10.2018

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, срокът за получаване на оферти в процедурата за събиране на оферти с предмет: „Доставка […]
09.10.2018

Обявление за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка с предмет „Доставка на ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София“ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА […]
04.10.2018

Съобщение за удължен срок на обявление за ОП

ОБЯВЛЕНИЕ до АОП за нов срок
27.09.2018

Обявление за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка с предмет „Доставка на ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София“   ОБЯВА ЗА […]
09.03.2018

Възложена е поръчка

08.02.2019 Приключен е договор № 5/06.03.2018 г. за 137870,39 лв. без ДДС и за 165444,47 лв. с ДДС. Последно плащане на 15.01.2019 г. 03.01.2019 Сключено е […]
02.03.2018

Решение относно избор на изпълнител

Решение относно избор на изпълнител и Протоколи от 27.02.2018 и от 02.03.2018 г. На 27.02.2018 г. комисия назначена със заповед на директора на ЦСОП“Проф. Димитър Кацаров“ […]