Съобщение
20.09.2018
Съобщение за удължен срок на обявление за ОП
04.10.2018

Обявление за обществена поръчка с предмет
„Доставка на ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София“

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ЕЕДОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Образец № 1 ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

Образец № 2 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Образец № 3 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Д О Г О В О Р

29.09.2018

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Разяснение във връзка с избор чрез събиране на оферти на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София“