Участие на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София в среща с представители на МОН

Обмяна на добри педагогически практики – Харманли 31.08. – 01.09.2017 г.
07.09.2017

Участие на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София в среща с представители на МОН

Участие на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София в среща с представители на МОН за обсъждане на „Проект на Устройствен Правилник  на Центровете за специала образователна подкрепа“
30.08.2017 г.
гр. Харманли