Профили на купувача

27.09.2018

Обявление за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка с предмет „Доставка на ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София“   ОБЯВА ЗА […]
09.03.2018

Възложена е поръчка

08.02.2019 Приключен е договор № 5/06.03.2018 г. за 137870,39 лв. без ДДС и за 165444,47 лв. с ДДС. Последно плащане на 15.01.2019 г. 03.01.2019 Сключено е […]
02.03.2018

Решение относно избор на изпълнител

Решение относно избор на изпълнител и Протоколи от 27.02.2018 и от 02.03.2018 г. На 27.02.2018 г. комисия назначена със заповед на директора на ЦСОП“Проф. Димитър Кацаров“ […]
27.02.2018

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Отваряне на ценовото предложение на участника ще се извърши на 02.03.2018 г. от 09,00 ч. в учителската […]
05.02.2018

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЦСОП „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ ГР. СОФИЯ ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ИМ ТРАНСПОРТИРАНЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ“ Решение за откриване на […]
07.09.2017

Обява за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София“

Протокол Протокол от работата на комисията по избор на изпълнител с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър […]