Обявление за обществена поръчка
09.10.2018
Есенна ваканция
18.10.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, срокът за получаване на оферти в процедурата за събиране на оферти с предмет: „Доставка на ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП, съгласно приложена Техническа спецификация“ е удължен.

Срок за получаване на оферти: 19.10.2018 г., 16:00 ч.
Отваряне на офертите: 22.10.2018 г. от 09:00 ч.

Обявление до АОП за нов срок