Съобщение – транспорт
27.02.2018
Съобщение – нови маршрутни разписания
06.03.2018

Решение относно избор на изпълнител и Протоколи от 27.02.2018 и от 02.03.2018 г.

  1. На 27.02.2018 г. комисия назначена със заповед на директора на ЦСОП“Проф. Димитър Кацаров“ № 0293-02/23.02.2018 г. направи заседание и разгледа офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за ежедневното транспортиране на учениците от ЦСОП по местоживеене“. Резултатите са отразени в Протокол на председателя на комисията № 1/27.02.2018 г.
  2. На 02.03.2018 г. комисията назначена със заповед № 0293-02/23.02.2018 г. се събра на открито заседание по отваряне на ценовата оферта на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за ежедневното транспортиране на учениците от ЦСОП по местоживеене“. Резултатите са отразени в Протокол на председателя на комисията № 2 
  3. С Решение №2 на директора е избран изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет “ Осигуряване на специализиран транспорт за ежедневното транспортиране на учениците от ЦСОП по местоживеене“