Решение относно избор на изпълнител и Протокол

Есенна ваканция
18.10.2018
29 октомври 2018 г. – спортен празник в ЦСОП
24.10.2018

Решение относно избор на изпълнител и Протокол от 22.10.2018.

На 22.10.2018 г. комисия назначена със заповед на директора на ЦСОП “Проф. Димитър Кацаров“ № 0027-02/19.10.2018 г. направи заседание и разгледа офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на три оферти с предмет „Доставка на ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София“.

Резултатите са отразени в Протокол на председателя на комисията 22.10.2018 г.