Уважаеми родители,
05.10.2018
Съобщение
16.10.2018

Обявление за обществена поръчка
с предмет „Доставка на
ново неупотребявано моторно превозно средство (МПС)
за нуждите на
ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София“

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕЕДОП

Образец № 1 ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

Образец № 2 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Образец № 3 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Д О Г О В О Р