Учебен план за Х клас Професионално образование

Професионално образование по рамкова програма А, степен на професионална квалификация — първа. Пълният курс на обучение.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УЧЕБЕН ПЛАН

за професионално образование по рамкова програма А
степен на професионална квалификация — първа
Утвърден със Заповед №09-727 от 02.06.2004 година

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ — 2 години
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ — дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА — клас
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ — завършен VІІІ клас на помощно училище

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
ПРОФЕСИЯ:
код 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения
СПЕЦИАЛНОСТИ:
код 81109901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
София 2004 година

 ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.
ІХ клас І срок—18 учебни седмици
ІІ срок—18 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика
Х клас І срок—18 учебни седмици
ІІ срок—18 учебни седмици, от които 2 седмици за държавни изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

КЛАСОВЕ

 

всичко учебни часове

ІХ

Х

БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

18

16

18

16

седмичен брой на часовете

1

2

5

6

7

8

11

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

1

Български език и литература

3

3

3

 

156

2

Математика

2

2

1

 

86

3

Гражданско образование

1

1

2

 

70

4

Физическо възпитание и спорт

2

2

2

 

104

ВСИЧКО А:

8

8

8

 

416

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

Б.1.

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

1.

Здравословни и безопасни условия     на труд

2

2

68

Б.2.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

 

1.

Хигиена на храненето и хранително законодателство

2

2

68

Б.3.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110901 РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1.

Материалознание на хранителните продукти

4

4

 

 

136

2.

Технология на кулинарната продукция

3

3

2

2

170

3.

Технологично обзавеждане

3

3

2

2

170

4.

 Учебна практика по технология на кулинарната продукция

8

8

8

16

672

5.

Производствена практика

2 седм. х 30 часа

2

2

128

ВСИЧКО Б:

           18            18

18

26

1412

ВСИЧКО А + Б

26

26

26

26

18

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Пълният курс на обучение за ІХ — Х клас дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за първа степен на професионална квалификация.
2. Първа степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен Х клас и положени държавни изпити по теория и практика по съответната специалност на професията Работник в заведенията за хранене и развлечение.
3. Държавните изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
4. Организацията на държавните изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката.
5. Придобитата първа степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета. Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма А—вариант А5.
2. Учебният план се прилага само за ученици, завършили VІІІ клас на помощно училище.
3. Производствената практика в Х клас се организира по определените в учебния план часове или чрез групирането им по 6 учебни часа на ден. Организацията на производствената практика е по график, утвърден от директора на училището.