Нормативни актове на ЦСОП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2022/2023 година

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2022/2023 година

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2022/2023 година

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМв Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2022/2023 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ В УСЛОВИЯ НА COVID 19 в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2022/2023 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС на общността в център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

СТРАТЕГИЯ на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София за превенция на отпадането на деца от училище.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ на ученици, обучавани в изнесени паралелки след седми клас в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ на „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“ в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ В ЦСОП „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на материалните и нематериалните активи на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА на счетоводните документи на  ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ИНДИВИДУАЛЕН СМЕТКОПЛАН на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ от служителите в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София