Програми

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие – рехабилитация и кинезитерапия на деца и ученици с физически увреждания в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие психо-социална рехабилитация чрез арттерапия в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие – рехабилитация на комуникативните нарушения в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие – психотерапевтична подкрепа и социална рехабилитация В ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие, терапевтична подкрепа и социална рехабилитация на децата и учениците от социален педагог в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ПРОГРАМА – Мерки за повишаване качеството на образованието в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ПРОГРАМА  за организиране и провеждане на спортните дейности от определените по чл.92, ал.1 от ЗПУО в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ПРОГРАМА на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София за целодневна организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

ПРОГРАМА на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – уч. 2019/2020 г.