Съобщение във връзка с провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа „Проф. Д. Кацаров” гр. София за ежедневното им транспортиране по местоживеене”

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА
17.11.2018
Зумба танци
29.11.2018

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Отваряне на ценовото предложение на участника ще се извърши на 03.12.2018 г. от 12,30 ч. в учителската стая на ЦСОП,
гр. София, ул. „Проф. Николай Державин” № 26.
На отварянето могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.