Профил на купувача

28.01.2020

Приключен договор

28.01.2020 Приключен е договор за обществена поръчка с предмет: “ Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за ежедневното […]
19.12.2018

Подписан договор

19 декември 2018 Сключен е договор с „ТОП СПРИНТ“ ЕООД за извършване на услуга с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от ЦСОП „Проф. Димитър […]
04.12.2018

Протоколи и доклад

04.12.2018 Протокол № 1 Протокол № 2 Доклад Решение за избор на изпълнител
28.11.2018

Съобщение във връзка с провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа „Проф. Д. Кацаров” гр. София за ежедневното им транспортиране по местоживеене”

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Отваряне на ценовото предложение на участника ще се извърши на 03.12.2018 г. от 12,30 ч. в учителската […]
02.11.2018

Обявление за обществена поръчка – транспорт

Обявление за откриване на процедура – публично състезание с предмет: “ Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от ЦСОП  „Проф.Димитър Кацаров“ за ежедневното им транспортиране по […]
22.10.2018

Решение относно избор на изпълнител и Протокол

Решение относно избор на изпълнител и Протокол от 22.10.2018. На 22.10.2018 г. комисия назначена със заповед на директора на ЦСОП “Проф. Димитър Кацаров“ № 0027-02/19.10.2018 г. […]