Профил на купувача

05.02.2018

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЦСОП „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ ГР. СОФИЯ ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ИМ ТРАНСПОРТИРАНЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ“ Решение за откриване на […]
07.09.2017

Обява за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София“

Протокол Протокол от работата на комисията по избор на изпълнител с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър […]