Планове

ПЛАН за сигурност и мерки за противодействие на тероризма в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2023-2024 година

ПЛАН за защита при бедствия в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2023-2024 година

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София през учебната 2023/2024 година

ПЛАН за осигуряване на нормален учебен процес през зимния период в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2023-2024 година

ПЛАН за работата  и график на заседанията на Педагогическия съвет в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2023-2024 година

ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2023-2024 година

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ през учебната 2023-2024 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЦСОП „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 02.2023 Г. – 01.2024 Г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ I ДО ХИ КЛАС ЗА ПЕРИОДА М.02.2023 Г. – М.01.2024 Г. В ЦСОП „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ I КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ IІ КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ IІІ КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ IV КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ V КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ VІ КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ VІІ КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ VІІІ КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ ІХ КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ Х КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ ХІ КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОТ ХІІ КЛАС, обучавани в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София за периода м. 02.2023 г. до м. 01.2024 г.