Планове

ПЛАН за сигурност и мерки за противодействие на тероризма в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2022-2023 година

ПЛАН за защита при бедствия в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2021-2022 година

ПЛАН за осигуряване на нормален учебен процес през зимния период в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2022-2023 година

ПЛАН за работата  и график на заседанията на Педагогическия съвет в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2022-2023 година

ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2022-2023 година

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ през учебната 2022-2023 година

ПЛАН на дейностите по БДП с учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас в учебните часове по безопасност на движението за извънкласните дейности и възпитателната работа в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ през учебната 2021/2022 г.

ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА за действие по Безопасност на движението по пътищата за 2022 година

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 г. за Безопасност на движението по пътищата в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София