Планове

ПЛАН за сигурност и мерки за противодействие на тероризма в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН за защита при бедствия в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН за осигуряване на нормален учебен процес през зимния период в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН за работата  и график на заседанията на Педагогическия съвет в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ през учебната 2019-2020 година