Планове

ПЛАН за сигурност и мерки за противодействие на тероризма в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН за защита при бедствия в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН за осигуряване на нормален учебен процес през зимния период в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН за работата  и график на заседанията на Педагогическия съвет в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2020-2021 година

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ през учебната 2019-2020 година

ПЛАН – АКТУАЛИЗАЦИЯ на комисията по безопасност на движението по пътищата за работата с учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ клас по безопасност на движението в часовете на паралелките и в извънкласните дейности през учебната 2020-2021 година