Образци на документи

Заявление  за целодневна организация на учебния ден в ЦСОП

Заявление до  СПГТ- записване в VІІІ кл.

Заявление до 66 СУ – записване на ученикк със СОП в VІІІ кл.

Заявление до 66 СУ – записване на ученикк със СОП в ХІ кл.

Заявление до 66 СУ – издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление до СПГТ – завършен клас – проф. обучение

Заявление за записване в ЦСОП

Приложение 3 – Заявление-декларация за отпускане на стипендия

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици до 14 г.

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици над 14 г.

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученик в дневна форма от разстояние в електронна среда

Заявление за вкючване в организираните присъствени индивидуални терапевтични дейности

Декларация за съгласие за тестване на ученик със СОП