Нормативни актове на ЦСОП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2019/2020 година

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2019/2020 година

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2019/2020 година

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров” през учебната 2019/2020 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС на общността в център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие – рехабилитация и кинезитерапия на деца и ученици с физически увреждания в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие психо-социална рехабилитация чрез арттерапия в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие – рехабилитация на комуникативните нарушения в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие – психотерапевтична подкрепа и социална рехабилитация В ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ГОДИШНА ПРОГРАМА за допълнителна подкрепа за личностно развитие, терапевтична подкрепа и социална рехабилитация на децата и учениците от социален педагог в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ПРОГРАМА – Мерки за повишаване качеството на образованието в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ПРОГРАМА  за организиране и провеждане на спортните дейности от определените по чл.92, ал.1 от ЗПУО в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ПРОГРАМА на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София за целодневна организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

ПРОГРАМА на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – уч. 2019/2020 г.

СТРАТЕГИЯ на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София за превенция на отпадането на деца от училище.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ПЛАН за сигурност и мерки за противодействие на тероризма в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН за защита при бедствия в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН за работата  и график на заседанията на Педагогическия съвет в Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София през учебната 2019-2020 година

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ през учебната 2019-2020 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗАУПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ на „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“ в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на материалните и нематериалните активи на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА на счетоводните документи на  ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ИНДИВИДУАЛЕН СМЕТКОПЛАН на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ от служителите в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ В ЦСОП „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ на ученици, обучавани в изнесени паралелки след седми клас в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

 

БЮДЖЕТ

2019 г.

Бюджетен план за  2019 год.

 

Отчeт за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие  на 2019 г.

Справка за изпълнението на бюджетния план

Протокол № 36 от проведеното общо събрание.

 

Справка за изпълнението на бюджетния план за 2-ро тримесечие  на 2019 г.

Протокол № 31 Oбщо събрание 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие  на 2019 г.

 

Справка за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие  на 2019 г.

Протокол № 27 Oбщо събрание 2019 г.

Касов отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие  на 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие  на 2019 г.

2018 г.

Бюджетен план за  2018 год.

Справка за изпълнението на бюджетния план за 4-то тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 22 Oбщо събрание 2018 г.

Касов отчет за изпълнението на бюджета м. 12.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 3-то тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 18 Oбщо събрание 2018 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета м. 09.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 2-ро тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 14 Oбщо събрание 2018 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета м. 06.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 10 Oбщо събрание 2018 г.

 

2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 2017 г.

Протокол № 7 общо събрание 2017 г.

Бюджет за ІІІ тримесечие на 2017 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за ІІІ тримесечие 2017

Протокол № 2 общо събрание